Jungiamasi...

Nuostatai

Nuostatai
Tai yra ribotos atsakomybės bendrovės „Cintamani Baltic“, juridinis adresas: Stabu iela 27–8, Ryga LV-1011, bendrasis registracijos numeris 40002085614, pardavimų tinklalapio naudojimo ir prekių bei paslaugų užsakymo nuostatai (toliau tekste Sutartis).

Preambulė
Ribotos atsakomybės bendrovė „Cintamani Baltic“ tiekia Prekę ir teikia paslaugas Klientui, iš anksto gavusi avansą iš Kliento visa apimtimi.

Sutartyje vartojamos sąvokos
Sistema — vykdytojo sukurtas tinklalapis ir duomenų bazė, kur Klientas vykdo Užsakymus.
Prekių krepšys (Užsakymas) — prekių kiekis, kurias Klientas yra sukaupęs ir jos yra autorizuojamos vienu kartu.
Prekių krepšio (Užsakymo) sukūrimo data — momentas, kai Klientas sukuria naują Užsakymą.
Prekių krepšio (Užsakymo) autorizacija — Kliento patvirtinimas sistemoje, kad Užsakymas sukomplektuotas ir daugiau nebus keičiamas.
Prekių krepšio (Užsakymo) autorizacijos momentas yra konkretus laiko momentas kalendorinę dieną, kai Klientas duoda patvirtinimą sistemoje, kad Užsakymas sukomplektuotas ir nebebus keičiamas ir jis uždaromas, taip suprantant, kad jame neįmanomi jokie pakeitimai, išskyrus šios sutarties 2.8. ir .2.9. punktuose minėtais atvejais.
Jeigu Klientas vykdo atsiskaitymus kredito kortele, tai Užsakymo uždarymo momentas sutampa su Užsakymo autorizavimo momentu, taigi Klientas jame nebegali daryti jokių pakeitimų ir į jį įtrauktos Prekės bus užsakytos iš tiekėjų.
Prekių krepšio (Užsakymo) pristatymo data — Kliento pasirinkta data, kad Užsakymas pristatomas Klientui.
Prekių krepšio (Užsakymo) pristatymo langas — nustatytas laiko momentas Užsakymo pristatymo dieną, kai Užsakymas bus pristatytas Klientui.
Prekių kainos nekintamo garantijos laikotarpio data — laikotarpio pabaigos data, iki kurios tiekėjai yra garantavę Vykdytojui, kad jie nekeis Prekių kainos, jeigu Prekių Užsakymas bus atliktas šiuo laikotarpiu.
Klientas — registruotas sąskaitos turėtojas, turintis teisę sukurti, keisti, papildyti, autorizuoti Užsakymą.

1. Sutarties dalykas
1.1. Klientas užsako, o Vykdytojas įsipareigoja pristatyti ir perduoti maisto, kosmetikos ir buities prekes, toliau sutarties tekste Prekės, kurių pavadinimai, komplektacija, kainos, skaičius ir Prekių vertė suderinami, Klientui vykdant Užsakymą, ir nurodyti sąskaitoje.
1.2. Ši sutartis yra ilgalaikė bendradarbiavimo sutartis ir yra daugkartinių pristatymų vykdymo pagrindas pagal Užsakymą, kurį patvirtina prekių sąskaitos faktūros juridiniam asmeniui ar sąskaita fiziniam asmeniui.
1.3. Klientas įsipareigoja užsakyti ir priimti Prekes ir sumokėti už jas Užsakymo kainą Sutartyje nustatyta tvarka.
1.4. Prekės pristatymas vykdomas tiktai tam tikrose geografinėse zonose, kurių sąrašas nurodytas Vykdytojo tinklalapyje prie Užsakymo vykdymo.

2. Užsakymo kaina ir Prekių prieinamumas

Kaina

2.1. Užsakymo bendrą kainą sudaro Kliento sudarytas Užsakymas pagal Vykdytojo kiekvienos Prekės nurodytą kainą.
2.2. Vykdytojo pareiga taikyti Prekių kainą, kuri nurodyta Vykdytojo pasiūlyme, Užsakymo sudarymo metu.
2.3. Prekių pristatymo kaina nurodoma atskirai, vykdant kiekvieną Užsakymą.
2.4. Prekių kainą sudaro visi būtini mokesčiai ir rinkliavos.

Prekių prieinamumas
2.5. Jeigu kuri nors Prekių neprieinama kuriuo nors metu iki Užsakymą fiziškai pristatant Klientui, tai:
2.5.1. klientų konsultantas vykdo Prekės pakeitimą pagal kriterijus, kuriuos Klientas yra nurodęs Sistemoje darydamas Užsakymą;
2.5.2. klientų konsultantas susisiekia su Klientu, kad susitartų dėl Prekių pakeitimo, jeigu nėra iš anksto nustatyti pakeitimo kriterijai.
2.6. Jeigu prieš išsiunčiant Prekes nustatoma, kad kurios nors Prekės trūksta ir jos negalima pakeisti, tai trūkstama Prekė užtikrinama tiems Klientams, kurie pirmieji padarė Užsakymą. Klientams, kuriems Prekė negali būti pristatyta, apie tai pranešama atskirai.

3. Atsiskaitymų tvarka

3.1. Sistemoje prieinamas vienas apmokėjimo būdas:
Atskaitymų kortelė
3.1.1. Atsiskaitymų kortelė. Vykdant mokėjimą atsiskaitymų kortele, Klientas darydamas Užsakymą nurodo savo vardą, pavardę, atsiskaitymų kortelės numerį ir atsiskaitymų kortelės pabaigos terminą. Atsiskaitymų kortelė turi galioti iki Užsakymo įvykdymo momento imtinai. Jeigu yra pasibaigęs atsiskaitymų kortelės galiojimo terminas, Užsakymas nevykdomas.
3.1.1.1. Mokėjimas apdorojamas Užsakymo autorizavimo metu. Tuo pačiu metu Vykdytojas automatiškai rezervuoja būtinas lėšas Kliento atsiskaitymų kortelėje atitinkamo mokėjimo sumos apimtimi (žiūrėti 3.1.1.1.).
3.1.1.2. Jeigu rezervuota pinigų suma viršija pristatytų prekių vertės ir pristatymo mokesčio bendrą sumą, tai Vykdytojas perveda permokėtas lėšas į Kliento atsiskaitomąją sąskaitą, kuriam priskirta atsiskaitymų kortelė.
3.2. Atsiskaitymų valiuta yra Latvijos latai.
3.3. Jeigu vykdomi keli pristatymai pagal vieną Užsakymą, mokėjimas vykdomas pagal kiekvieno pristatymo sumą.
3.4. Vykdytojas yra atsakingas už visų LR galiojančiuose norminiuose aktuose numatytų mokesčių, rinkliavų ir kitų panašių privalomų mokėjimų vykdymą už pajamas, kurių jis gauna teikdamas Paslaugą Klientui pagal sutarties nuostatas.

4. Prekių pristatymo sąlygos
4.1. Vykdytojas įsipareigoja įvykdyti Sutartį ir pristatyti Prekes Klientui pagal Sutarties nuostatas ir tokios komplektacijos, kokia numatyta Užsakyme, įskaitant 2.5. ir 2.6. punktuose minėtais atvejais padarytas Užsakymo korekcijas.
Pristatymo adresas
4.2. Prekių pristatymai Klientui vykdomi Kliento nurodytu adresu, kurį Klientas nurodo prieš sudarant kiekvieną užsakymą.
4.3. Vykdytojas pristato Užsakymą iki Užsakymo adrese nurodyto pastato pagrindinių durų, išskyrus atvejus, jeigu patekti iki durų yra ypač sunku ar pavojinga. Jeigu Užsakymo adresas – butas ar biuras daugiabutyje, Užsakymas pristatomas iki nurodyto buto ar biuro durų su sąlyga, kad Klientas yra pateikęs visą informaciją, būtiną patekti į daugiabutį pastatą.
Pristatymo terminas
4.4. Prieš sudarydamas Užsakymą Klientas nurodo norimą pristatymo datą ir laiko „langą“. Pagal pasirinktus Pristatymo terminus Klientas pasirenka prekes, kurias Sistema nurodo kaip prieinamas nurodytu Pristatymo metu.
4.5. Klientui suteikiama proga užsisakyti individualų prekių pristatymą, kurio Pristatymo terminus yra nustatęs Vykdytojas.
4.6. Vykdytojas pristato Prekes Klientui terminais, kurie nurodyti Užsakyme. Užsakymo įvykdymo terminą Vykdytojas gali pratęsti tiktai gavęs Kliento sutikimą raštu ar telefonu.
4.7. Jeigu Vykdytojas nepristato Užsakymo nurodytu adresu ir laiku dėl priežasčių, kurios nuo jo nepriklauso, Vykdytojas susisiekia su Klientu, kad susitartų dėl naujo pristatymo laiko, už tai gavęs papildomą mokestį arba gražinęs Kliento sumokėtus pinigus, jeigu Klientas atsisako laiku nepristatyto Užsakymo.
Užsakymo Pristatymo patvirtinimas
4.8. Prekės laikomos pristatytos momentu, kai abi šalys (jų įgalioti atstovai) pasirašo Prekių perdavimo-priėmimo aktą (lydraštį).
4.8.1. Užsakymo pristatymą savo parašu turi patvirtinti asmuo, sukakęs 18 metų amžiaus.
Užsakymo pristatymo gavėjo nebuvimas
4.9. Jeigu vykdant pristatymą Užsakyme nurodytu adresu nėra asmenų, kurie pagal šios sutarties 4.8. punktą gali priimti pristatytas Prekes, tai:
4.9.1. vairuotojas telefonu susisiekia su klientų konsultantu, kuris susisiekia su Klientu, kad išsiaiškintų situaciją ir rastų geriausią sprendimą;
4.9.2. jeigu situacija išsprendžiama greitai, tai yra, Klientas nurodo, kad Užsakymą gali priimti asmuo, kuris pristatymo metu yra pristatymo adresu ar yra arti jo, tai vairuotojas Prekes perduoda nurodytam asmeniui, vadovaudamasis Kliento pavedimu;
4.9.3. jeigu situacijos nepavyksta išspręsti greitai, vairuotojas Prekes veža toliau, palikęs pranešimą Klientui, kad Prekė buvo pristatyta, tačiau nebuvo gavėjo. Už pakartotinį pristatymą inkasuojamas papildomas mokestis.
Prekių sąskaitos-faktūros turinys
4.10. Prekių sąskaita-faktūra turi būti užpildyta pagal norminių aktų reikalavimus, be to, joje turi būti nurodyta papildoma informacija:
— Užsakymo numeris;
— Užsakymo suformavimo data;
— Specialios sąlygos/nurodymai dėl transportavimo, jeigu tokie būtini.
4.11. Pristatant turi būti užtikrintas būtent toks Prekių skaičius, koks nurodytas Užsakyme pagal 4.1. punktą. Išimtis taikoma sveriamoms prekėms, kurių pristatytų prekių svoris gali skirtis nuo užsakyto svorio ne daugiau negu 10 proc. (dešimt procentų).
Daliniai Pristatymai
4.12. Vykdytojui su Klientu iš anksto susitarus, Vykdytojas turi teisę atlikti dalinius Pristatymus pagal vieną Užsakymą, kad užtikrintų Kliento bendrą užsakytų Prekių skaičių.
4.13. Pristačius nepakankamą skaičių ar kiekį, Vykdytojas įsipareigoja atlikti visus būtinus koreguojamuosius veiksmus, kad pašalintų pakartotinus ne visos apimties Pristatymus, išskyrus atvejus, kai dėl ne visos apimties Pristatymo Vykdytojas yra iš anksto susitaręs su Klientu.
Prekių pakuotės atitiktis
4.15. Vykdytojas užtikrina Prekių pakuotės atitiktį Latvijos Respublikoje nustatytiems standartams, kad užtikrintų Prekių saugumą, vykdant transportavimą iki jų pristatymo vietos.

5. Kliento teisės ir pareigos
5.1. Klientas priima Prekes pagal Užsakymą ir Prekių sąskaitą-faktūrą, dalyvaujant Vykdytojo įgaliotam atstovui.
Prekių komplektacijos patikra
5.2. Prekių komplektacijos patikrą Klientas privalo atlikti per vieną valandą nuo Pristatymo momento.
Prekių trūkumų, gedimų konstatavimas
5.3. Jeigu, priimant Prekes, nustatomi vizualūs trūkumai, gedimai ar kitokia neatitiktis Sutarties nuostatoms, Klientas telefonu, elektroniniu paštu ar faksu apie tai praneša Vykdytojui per 1 valandą nuo Pristatymo momento. Šalys dėl konstatuotų gedimų sudaro aktą. Tokio tipo aktas sudaromas ir dėl paslėptų trūkumų ar pažeidimų, kurių neįmanoma nustatyti per 1 valandą po Užsakymo pristatymo, bet jie nustatomi Prekės eksploatavimo metu, tačiau ne vėliau kaip per vieną kalendorinę dieną po Prekių pristatymo.
Pranešimas apie prekių trūkumus, gedimus
5.4. Konstatavus kokį nors minėtų trūkumų, per 1 (vieną) darbo dieną nuo atitinkamo akto sudarymo momento Klientas išsiunčia aktą Vykdytojui. Šalys susitaria dėl situacijos sprendimo, tai yra, ar grąžinami pinigai sugadintos Prekės kainos apimtimi, ar Vykdytojas savo lėšomis įsipareigoja Šalių suderintu terminu pristatyti tokias Prekes, kurios atitinka šioje Sutartyje nustatytą specifikaciją.
Autorizuoto Užsakymo atsisakymas
5.5. Autorizuoto Užsakymo atsisakymas neįmanomas.
Kliento atsakomybė už registruojantis nurodytų duomenų patikimumą
5.6. Klientas yra atsakingas už registruojantis nurodytų duomenų patikimumą, taip pat vartotojo registracijos duomenis (el. pašto adresą, vartotojo vardą ir kt.), Vykdytojo tinklalapyje atliktus veiksmus ir pasekmes, susijusias su neteisingos informacijos teikimu, taigi ir, tačiau ne tiktai, neteisingai nurodytu pristatymo adresu.
5.7. Klientas yra atsakingas už visų registruojantis nurodytų duomenų visišką saugumą, o Vykdytojas nėra atsakingas dėl nuostolių, padarytų Klientui, jeigu Klientas aplaidžiai prižiūrėjo registracijos duomenis ir dėl to jie pateko trečiųjų asmenų žinion ir yra naudojami piktais tikslais.
5.8. Kliento pareiga nedelsiant pranešti Vykdytojui apie galimas trečiųjų asmenų manipuliacijas su Kliento registracijos duomenimis, taip pat atvejais, jeigu Klientui kyla įtarimų, kad jo registracijos duomenys pateko trečiųjų asmenų žinion.
5.9. Vykdytojas turi teisę blokuoti Kliento prieigą prie sistemos, jeigu jam atrodo, kad Kliento vardu piktavališkai veikia tretieji asmenys. Apie prieigos blokavimą Vykdytojas nedelsiant praneša Klientui.

6. Vykdytojo teisės ir pareigos
6.1. Vykdytojas įsipareigoja teikti Paslaugą pagal LR norminių teisės aktų reikalavimus, kokybiškai, atsižvelgiant į Paslaugos teikėjo profesijos standartus, kriterijus ir etikos normas.
6.2. Vykdytojas turi teisę Paslaugos teikimui samdyti savo personalą ar naudotis subrangovų paslaugomis.
6.3. Vykdytojas įsipareigoja įvykdyti Sutartį ir pristatyti Prekes Klientui pagal Sutarties nuostatas ir tokios komplektacijos, kokia numatyta Užsakymuose.
6.4. Jeigu gavęs Kliento užsakytas prekes iš gamintojo ar tiekėjo Vykdytojas konstatuoja, kad Prekė neatitinka Vykdytojo specifikacijoje nurodytų reikalavimų, Vykdytojas sutaria su Klientu dėl Prekės pakeitimo terminų ir keičiamos Prekės ar alternatyvios Prekės.

7. Prekių kokybė ir jų grąžinimas Vykdytojui Prekių kokybės neatitikties atveju
Prekių kokybės užtikrinimas

7.1. Prekių perdavimo ir priėmimo metu Prekės privalo atitikti šioje Sutartyje nustatytą specifikaciją ir Prekių kokybė turi atitikti Prekių gamintojo nustatytus standartus ir naudojimo terminus. Vykdytojas užtikrina Prekių kokybės atitiktį ES ir LR galiojantiems kokybės ir (arba) atitikties sertifikatams ir kitiems ES ir LR norminiuose aktuose nustatytiems normatyvams.
Prekių žymėjimas
7.2. Vykdytojas garantuoja, kad pristatytos Prekės yra tinkamos eksploatuoti ir užtikrina Prekės žymėjimą valstybės kalba pagal Latvijos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus.
Prekių grąžinimas kokybės neatitikties atveju
7.3. Jeigu, gavus Prekes, nustatomi regimi trūkumai, gedimai ar kitokia neatitiktis Sutarties nuostatoms, Klientas telefonu, elektroniniu paštu ar faksu apie juos praneša Vykdytojui per 1 (vieną) valandą nuo Pristatymo momento. Šalys dėl nustatytų pažeidimų sudaro aktą. Tokio tipo aktas sudaromas ir dėl paslėptų trūkumų ar gedimų, kurių Prekių priėmimo metu neįmanoma nustatyti, tačiau jie nustatomi Prekes eksploatuojant, bet ne vėliau kaip per vieną kalendorinę dieną po Prekių pristatymo.
7.4. Nustačius kokį nors minėtą trūkumą, per 1 (vieną) darbo dieną nuo atitinkamo akto sudarymo momento Klientas siunčia aktą Vykdytojui. Šalys susitaria dėl situacijos sprendimų, tai yra, ar grąžinami pinigai sugadintos Prekės kainos apimtimi, arba Vykdytojas savo lėšomis įsipareigoja Šalių suderintu terminu pristatyti tokias Prekes, kurios atitinka šioje Sutartyje nustatytą specifikaciją.
7.5. Šalys sutaria, kad akcijos Prekės grąžinamos ir pinigai grąžinami pagal akcijos Prekių kainą – tiek, už kiek buvo pirkta.
7.6. Pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymą ir Ministrų kabineto 2002 m. gegužės 28 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl nuotolinių sutarčių“, Klientas turi teisę vienašališkai ir nepriklausomai nuo prekių atitikties kokybei nutraukti Sutartį per 14 kalendorinių dienų, skaitant nuo dienos, kai vartotojas gavo prekę ar prekes (prekių dalį), išskyrus, jeigu pirktos maisto prekės ar gėrimai, taip pat, jeigu pirkta kosmetikos, buities chemijos priemonė ar higienos prekė buvo atidaryta ir naudota. Jeigu vartotojas pasinaudoja atsisakymo teise teisė, jis per 7 kalendorines dienas nuo raštiško atsisakymo pateikimo momento atiduoda pardavėjui ar paslaugos teikėjui prekę ar daiktą tokios pat kokybės ir originalioje pakuotėje, su kuria gavo, ir toje pačioje vietoje, kur ją gavo, arba kitoje vietoje, dėl kurios Šalys sutaria, ir Vykdytojas grąžina vartotojui visus jo sumokėtus pinigus.

8. Dokumentacija ir konfidencialumas
8.1. Vykdytojas šia Sutartimi patvirtina, kad patentai ir kitos gamintojo nuosavybės teisės į pristatytas Prekes yra užtikrintos tokia apimtimi, kurią yra numatęs Prekių gamintojas.
8.2. Vykdytojas patvirtina, kad yra vienintelis Prekių savininkas ir kad jos yra laisvos nuo bet kokio tipo apsunkinimų.
Konfidencialumas
8.3. Šalys įsipareigoja Sutarties galiojimo metu ir 3 (tris) metus po Sutarties termino pabaigos neatskleisti tretiesiems asmenims jokios informacijos apie tarpusavio sandorius, išskyrus atvejus, kai informacijos atskleidimas pagrįstas teisės norma ar oficialiai įgijo viešumo statusą arba yra viešai prieinama.
Duomenų apsauga
8.4. Vykdytojas užtikrina asmens duomenų apsaugą pagal LR norminius teisės aktus ir pagal Fizinių asmenų duomenų apsaugos įstatymą.
8.5. Klientas pateikia ir leidžia pagal šios sutarties tikslus Vykdytojui apdoroti šiuos asmens duomenis:
8.5.1. asmens informaciją (vardas, pavardės; lytis, pilietybė, asmens kodas, faktinės gyvenamosios vietos adresas, deklaruotosios gyvenamosios vietos adresas);
8.5.2. telefonų numeriai, el. pašto adresas.
8.6. Klientas užtikrina, kad Kliento suteikta informacija yra išsami, aktuali ir tikra.
8.7. Vykdytojas įsipareigoja apdoroti šioje sutartyje minėtus asmens duomenis, saugoti juos tiktai pagal numatytus tikslus ir jiems būtina apimtimi, tarp jų: paslaugos gerinimui, reklaminės medžiagos išsiuntimui.
8.8. Vykdytojas turi teisę perduoti Kliento asmens duomenis bendradarbiavimo partneriams ir duomenų apdorojimo bendrovėms, dirbančioms Vykdytojo naudai. Apibendrinta informacija gali būti naudojama strateginiais ir rinkodaros tikslais.

9. Garantijos ir servisas
9.1. Vykdytojas garantuoja Prekių atitiktį Latvijos Respublikos norminių teisės aktų reikalavimams.
9.2. Vykdytojas užtikrina Prekėms gamintojo nustatytą garantiją nuo Prekių priėmimo momento pagal Sutarties 4.7. punktą. Šioje Sutartyje nustatyti garantiniai įsipareigojimai galioja, jeigu Klientas nepažeidžia Prekių gamintojo nustatytų eksploatacijos instrukcijų sąlygų.
9.3. Vykdytojo tikslas – siūlyti aukštos kokybės paslaugas, tačiau jis negali garantuoti, kad visiškai patenkins Klientą.
9.4. Vykdytojas negali garantuoti, kad Užsakymo pristatymas bus be klaidų.
9.5. Prieiga prie Vykdytojo tinklalapio negali būti užtikrinta visą laiką. Kartais gali būti ryšio trukdžių dėl taisymų, priežiūros darbų ar naujų galimybių diegimo.
9.6. Visus rizikos veiksnius, susijusius su internetu, turi prisiimti pats Klientas. Vykdytojas nėra atsakingas dėl to, kad Kliento kompiuterinė įranga nesuderinama su Vykdytojo sistema, programine įranga ar telekomunikacijos ryšiais, ir dėl techninių problemų Vykdytojo tinklalapyje.
9.7. Jeigu Klientui kyla klausimų ir problemų dėl Užsakymo vykdymo ar kitų veiksmų Vykdytojo tinklalapyje, Klientas turi susisiekti su Klientų konsultantu/klientų servisu.

10. Šalių atsakomybė ir ginčių sprendimo tvarka
10.1. Šalys yra atsakingos už Sutarties įsipareigojimų netinkamą vykdymą ar nevykdymą apskritai pagal Sutartį, Sutarties priedą, Civilinį kodeksą ir kitus Latvijos Respublikoje galiojančius teisės aktus.
Netesybos
10.2. Jeigu Klientas ar jo įgaliotas atstovas nepriima Užsakymo atitinkamu sutartyje nurodytu adresu ir nurodytu laiku arba atsisako Užsakymo po to, kai Užsakymas yra blokuotas, tai Vykdytojas turi teisę atskaičiuoti 100 proc. dydžio Kliento sumokėto avanso Užsakymo sąskaitos apmokėjimui kaip netesybas, kad padengtų nuostolius.
10.3. Jeigu nebuvo tartasi dėl pristatymo termino pratęsimo ir Vykdytojas praleidžia Sutarties 3.3. punkte nurodytą Prekių pristatymo terminą, tai Klientas turi teisę pareikalauti, kad Vykdytojas mokėtų 0,1 proc. delspinigius nuo Užsakymo kainos už kiekvieną praleistą dieną, tačiau ne daugiau kaip 20 proc. (dvidešimt procentų) nuo Užsakymo kainos.
10.4. Šalys atsakingos viena kitai už nuostolius, padarytus kaltinamos veikos metu. Šalys nėra atsakingos dėl negauto tikėtino pelno.
10.5. Vykdytojas nėra atsakingas dėl Kliento tretiesiems asmenims padarytus nuostolius, įskaitant finansinę žalą, tiesiogiai ar netiesiogiai.
10.6. Netesybų sumokėjimas ir nuostolių atlyginimas neatleidžia kaltosios Šalies nuo pareigos įvykdyti Sutartyje nurodytus įsipareigojimus, jeigu Sutartyje nėra nurodyta kitaip.
10.7. Jeigu viena Šalis turi pareigą mokėti netesybas, tai iš sumokėtos sumos pirmiausia padengiamos netesybos ir po to – nesumokėta pagrindinė suma.
10.8. Jeigu Vykdytojas negali įvykdyti kokios nors Sutartyje nurodytos Sutarties įvykdymo sąlygos (terminas, apimtis, kokybė ir kt.), tai jis raštiškai laiku pranešu Klientui, nurodydamas priežastis ir pasiūlydamas padaryti Sutarties sąlygų pakeitimus. Klientas gali pritarti Vykdytojo pasiūlymams ir sąlygas pakeisti, jeigu jis laiko tas priežastis pagrįstomis. Jeigu Klientas atmeta Vykdytojo pasiūlymą, tai nedelsdamas turi pranešti Vykdytojui.
Nuosavybės teisių į prekes perėjimas
10.9. Nuosavybės teisės į Prekes pereina Klientui kartu su Prekių priėmimu pagal Sutarties 4.8. punktą.
10.10. Pristatomų Prekių netyčinio praradimo ar sugadinimo rizika ir susijusios išlaidos tampa Vykdytojo pareiga iki Prekių priėmimo momento pagal Sutarties 4.8. punktą.
Nesutarimų ir ginčų sprendimo tvarka
10.11. Visus nesutarimus ir ginčus, kurių galėtų kilti tarp Šalių Sutarties vykdymo metu, Šalys įsipareigoja spręsti tarpusavio derybų būdu. Jeigu per vieną mėnesį Šalys nepasiekia susitarimo derybose, ginčai nagrinėjami Latvijos Respublikos teismuose.

11. Sutarties galiojimo sąlygos
11.1. Ši Sutartis įsigalioja užsakymo autorizacijos metu.
11.2. Sutartis galioja iki avanso termino pabaigos ir automatiškai pratęsiama gavus kitus mokėjimus už paslaugas.
11.3. Šalys turi teisę nutraukti Sutartį, tarpusavyje raštiškai susitarusios ir sutvarkiusios dvišalius mokėjimus ir pristatymo įsipareigojimus.
11.4. Kiekviena Šalių turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai raštiškai pranešusi kitai Šaliai bent prieš 3 (tris) darbo dienas, jeigu:
11.4.1. antroji šalis teismo sprendimu pripažįstama nemokia arba yra įsigalioja jos faktinis nemokumas, dėl kurios šalis negali vykdyti Sutarties įsipareigojimų;
11.4.2. įsigalioja nenugalimosios jėgos aplinkybės, darančios Sutarties įsipareigojimų vykdymą neįmanomą ilgiau negu 3 (tris) mėnesius.
11.5. Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai nedelsiant informavęs Vykdytoją, jeigu Vykdytojas naudojosi netiesėtomis priemonėmis, kad gautų teisę vykdyti paslaugą pagal šią Sutartį.

12. Nenugalimoji jėga
12.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės dėl visiško ar dalinio Sutarties įsipareigojimų nevykdymo, jeigu ir kai toks nevykdymas nutinka dėl nenugalimosios jėgos (Force Majeure) aplinkybių po Sutarties pasirašymo dienos kaip bėda ar nelaimė, kurios Šalys negalėjo ne numatyti, sudarydamos šią Sutartį, nei išvengti ar pašalinti jos rezultatus protingomis priemonėmis. Tokios nenugalimosios jėgos (Force Majeure) aplinkybės apima aplinkybes, susijusias su įvykiais, nepriklausančiais nuo Šalių kontrolės ir atsakomybės (gamtos katastrofos, potvyniai, gaisrai, žemės drebėjimas ir kitos stichinės nelaimės, taip pat karas ir karo veiksmai, streikai, nauji valstybės ir savivaldybių nutarimai ar kiti norminiai teisės aktai ir kitos aplinkybės, kurių Šalys negalėjo numatyti ar protingai pašalinti).
12.2. Šalis, kurią veikia nenugalimosios jėgos aplinkybė, nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip praėjus 5 (penkioms) darbo dienoms po nenugalimosios jėgos aplinkybės įsigaliojimo, turi informuoti apie tai raštiškai antrąją Šalį. Prie pranešimo pridedama pažyma, išduota kompetentingos įstaigos. Pažymoje turi būti nurodytas minėtų aplinkybių patvirtinimas ir apibūdinimas. Rašytiniu susitarimu Šalys patvirtins, ar tokios nenugalimosios jėgos aplinkybės trukdo ar padaro Sutarties įsipareigojimų vykdymą neįmanomą, taip pat nutars tęsti sutarties įsipareigojimų vykdymą ar ją nutraukti, ir pridės prie šios Sutarties. Nusprendus tęsti Sutarties įsipareigojimų vykdymą, Šalys įsipareigoja sutarties įsipareigojimų terminą pratęsti proporcingai tam laikotarpiui, kuris sutaps su minėtų aplinkybių sukeltu delsimu. Šalis, nesilaikanti šios nuostatos, netenka teisės pagrįsti nenugalimosios jėgos aplinkybėmis Sutarties įsipareigojimų neįvykdymo ar netinkamo vykdymo.
12.3. Jeigu dėl minėtų aplinkybių Sutartis neveikia ilgiau negu 3 (tris) kalendorinius mėnesius, tai kiekviena Šalis turi teisę atsisakyti toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus. Šiuo atveju nė viena Šalis negali reikalauti atlyginti nuostolius, susidariusius dėl Sutarties nutraukimo.

13. Baigiamosios nuostatos
13.1. Šalys garantuoja, kad jos turi atitinkamus įgaliojimus sudaryti šią Sutartį ir prisiimti joje numatytus įsipareigojimus ir prievoles.
13.2. Visi Sutarties priedai, taip pat visi pagal šią Sutartį raštiškai įforminti ir Šalių pasirašyti pakeitimai, papildymai, sutarties sudarytojų susitarimai, aktai ir kiti dokumentai, tiesiogiai susiję su šia Sutartimi, pridedami prie Sutarties ir tampa jos neatskiriama sudedamąja dalimi. Jokie žodiniai papildymai nelaikomi šios Sutarties sąlygomis.
13.3. Kliento pareiga tinkamai susipažinti su šios Sutarties sąlygomis ir neaiškumų bei klausimų atveju kreiptis į Vykdytojo Klientų konsultantus. Vykdytojas neatsakingas už pasekmes atvejais, kai Klientas yra netinkamai supratęs ar neatsakingai susipažinęs su šios Sutarties sąlygomis.
Sutarties pakeitimai ir papildymai
13.4. Vykdytojas gali keisti arba papildyti sutartį, apie tai pranešęs Klientui – atitinkamą pranešimą paskelbęs tinklalapyje. Prieš vykdant Užsakymą, Klientas turi duoti sutikimą dėl naujų nuostatų.
13.4.1. Jeigu Klientas nepritaria pakeitimams ar papildymams, Klientas susisiekia su Klientų konsultantu ir išsiaiškina klausimus arba nebesinaudoja šiuo Vykdytojo tinklalapiu vykdydamas Užsakymus.
13.4.2. Jeigu Klientas, gavęs pranešimą naudojosi Vykdytojo tinklalapiu, kad atliktų Užsakymą, teigiama, kad Klientas pakeitimus priėmė ir bendradarbiavimas tęsiamas.
13.5. Jeigu viena ar kelios Sutarties nuostatos kokiu nors būdu tampa negaliojančiomis, neteisėtomis ar neįvykdomomis, tai jokiu būdu jos neturi įtakos ir neriboja kitų Sutarties nuostatų galiojimo, teisėtumo ar įvykdymo. Šiuo atveju Sutarties šalys įsipareigoja stengtis pakeisti galios netekusias nuostatas naujomis juridiškai galiojančiomis, geriausiai atitinkančias Sutarties šalių pradinį norą.
13.6. Dėl visų kitų Sutartyje neaptartų nuostatų – Šalys vadovaujasi LR norminiais teisės aktais.
13.7. Jeigu kuri nors Šalių iš esmės pakeičia savo juridinį statusą, buvimo vietą, bankų rekvizitus, tai ji per 3 (tris) darbo dienas raštiškai praneša antrajai šaliai, priešingu atveju kaltoji Šalis turi atlyginti tokiu būdu padarytus nuostolius.
13.8. Šalių reorganizacija ar jų vadovybės pasikeitimas negali būti pagrindu vienašališkai nutraukti Sutartį. Jeigu kuri nors Šalis reorganizuojama, tai Sutartis lieka galioti, o jos nuostatos yra privalomos sutarties Šalies teisių perėmėjams. Įsipareigojimai susiję su Sutartimi ir ginčo atveju sprendžiami pagal šią Sutartį ir teisių aktus.
13.9. Šalys neturi teisės visiškai ar iš dalies perleisti šioje Sutartyje nustatytas teises, pareigas ir įsipareigojimus tretiesiems asmenims be antrosios Šalies rašytinio sutikimo.
13.10.Sutartis sudaryta latvių kalba, pasirašyti 2 (du) jos egzemplioriai, kurie pateikti po vieną abiem Šalims. Abu Sutarties egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

Nuostatai
Tai yra ribotos atsakomybės bendrovės „Cintamani Baltic“, juridinis adresas: Stabu iela 27–8, Ryga LV-1011, bendrasis registracijos numeris 40002085614, pardavimų tinklalapio naudojimo ir prekių bei paslaugų užsakymo nuostatai (toliau tekste Sutartis).
Preambulė
Ribotos atsakomybės bendrovė „Cintamani Baltic“ tiekia Prekę ir teikia paslaugas Klientui, iš anksto gavusi avansą iš Kliento visa apimtimi.
Sutartyje vartojamos sąvokos
Sistema — vykdytojo sukurtas tinklalapis ir duomenų bazė, kur Klientas vykdo Užsakymus.
Prekių krepšys (Užsakymas) — prekių kiekis, kurias Klientas yra sukaupęs ir jos yra autorizuojamos vienu kartu.
Prekių krepšio (Užsakymo) sukūrimo data — momentas, kai Klientas sukuria naują Užsakymą.
Prekių krepšio (Užsakymo) autorizacija — Kliento patvirtinimas sistemoje, kad Užsakymas sukomplektuotas ir daugiau nebus keičiamas.
Prekių krepšio (Užsakymo) autorizacijos momentas yra konkretus laiko momentas kalendorinę dieną, kai Klientas duoda patvirtinimą sistemoje, kad Užsakymas sukomplektuotas ir nebebus keičiamas ir jis uždaromas, taip suprantant, kad jame neįmanomi jokie pakeitimai, išskyrus šios sutarties 2.8. ir .2.9. punktuose minėtais atvejais.
Jeigu Klientas vykdo atsiskaitymus kredito kortele, tai Užsakymo uždarymo momentas sutampa su Užsakymo autorizavimo momentu, taigi Klientas jame nebegali daryti jokių pakeitimų ir į jį įtrauktos Prekės bus užsakytos iš tiekėjų.
Prekių krepšio (Užsakymo) pristatymo data — Kliento pasirinkta data, kad Užsakymas pristatomas Klientui.
Prekių krepšio (Užsakymo) pristatymo langas — nustatytas laiko momentas Užsakymo pristatymo dieną, kai Užsakymas bus pristatytas Klientui.
Prekių kainos nekintamo garantijos laikotarpio data — laikotarpio pabaigos data, iki kurios tiekėjai yra garantavę Vykdytojui, kad jie nekeis Prekių kainos, jeigu Prekių Užsakymas bus atliktas šiuo laikotarpiu.
Klientas — registruotas sąskaitos turėtojas, turintis teisę sukurti, keisti, papildyti, autorizuoti Užsakymą.
1. Sutarties dalykas
1.1. Klientas užsako, o Vykdytojas įsipareigoja pristatyti ir perduoti maisto, kosmetikos ir buities prekes, toliau sutarties tekste Prekės, kurių pavadinimai, komplektacija, kainos, skaičius ir Prekių vertė suderinami, Klientui vykdant Užsakymą, ir nurodyti sąskaitoje.
1.2. Ši sutartis yra ilgalaikė bendradarbiavimo sutartis ir yra daugkartinių pristatymų vykdymo pagrindas pagal Užsakymą, kurį patvirtina prekių sąskaitos faktūros juridiniam asmeniui ar sąskaita fiziniam asmeniui.
1.3. Klientas įsipareigoja užsakyti ir priimti Prekes ir sumokėti už jas Užsakymo kainą Sutartyje nustatyta tvarka.
1.4. Prekės pristatymas vykdomas tiktai tam tikrose geografinėse zonose, kurių sąrašas nurodytas Vykdytojo tinklalapyje prie Užsakymo vykdymo.
2. Užsakymo kaina ir Prekių prieinamumas
Kaina
2.1. Užsakymo bendrą kainą sudaro Kliento sudarytas Užsakymas pagal Vykdytojo kiekvienos Prekės nurodytą kainą.
2.2. Vykdytojo pareiga taikyti Prekių kainą, kuri nurodyta Vykdytojo pasiūlyme, Užsakymo sudarymo metu.
2.3. Prekių pristatymo kaina nurodoma atskirai, vykdant kiekvieną Užsakymą.
2.4. Prekių kainą sudaro visi būtini mokesčiai ir rinkliavos.
Prekių prieinamumas
2.5. Jeigu kuri nors Prekių neprieinama kuriuo nors metu iki Užsakymą fiziškai pristatant Klientui, tai:
2.5.1. klientų konsultantas vykdo Prekės pakeitimą pagal kriterijus, kuriuos Klientas yra nurodęs Sistemoje darydamas Užsakymą;
2.5.2. klientų konsultantas susisiekia su Klientu, kad susitartų dėl Prekių pakeitimo, jeigu nėra iš anksto nustatyti pakeitimo kriterijai.
2.6. Jeigu prieš išsiunčiant Prekes nustatoma, kad kurios nors Prekės trūksta ir jos negalima pakeisti, tai trūkstama Prekė užtikrinama tiems Klientams, kurie pirmieji padarė Užsakymą. Klientams, kuriems Prekė negali būti pristatyta, apie tai pranešama atskirai.
3. Atsiskaitymų tvarka
3.1. Sistemoje prieinamas vienas apmokėjimo būdas:
Atskaitymų kortelė
3.1.1. Atsiskaitymų kortelė. Vykdant mokėjimą atsiskaitymų kortele, Klientas darydamas Užsakymą nurodo savo vardą, pavardę, atsiskaitymų kortelės numerį ir atsiskaitymų kortelės pabaigos terminą. Atsiskaitymų kortelė turi galioti iki Užsakymo įvykdymo momento imtinai. Jeigu yra pasibaigęs atsiskaitymų kortelės galiojimo terminas, Užsakymas nevykdomas.
3.1.1.1. Mokėjimas apdorojamas Užsakymo autorizavimo metu. Tuo pačiu metu Vykdytojas automatiškai rezervuoja būtinas lėšas Kliento atsiskaitymų kortelėje atitinkamo mokėjimo sumos apimtimi (žiūrėti 3.1.1.1.).
3.1.1.2. Jeigu rezervuota pinigų suma viršija pristatytų prekių vertės ir pristatymo mokesčio bendrą sumą, tai Vykdytojas perveda permokėtas lėšas į Kliento atsiskaitomąją sąskaitą, kuriam priskirta atsiskaitymų kortelė.
3.2. Atsiskaitymų valiuta yra Latvijos latai.
3.3. Jeigu vykdomi keli pristatymai pagal vieną Užsakymą, mokėjimas vykdomas pagal kiekvieno pristatymo sumą.
3.4. Vykdytojas yra atsakingas už visų LR galiojančiuose norminiuose aktuose numatytų mokesčių, rinkliavų ir kitų panašių privalomų mokėjimų vykdymą už pajamas, kurių jis gauna teikdamas Paslaugą Klientui pagal sutarties nuostatas.
4. Prekių pristatymo sąlygos
4.1. Vykdytojas įsipareigoja įvykdyti Sutartį ir pristatyti Prekes Klientui pagal Sutarties nuostatas ir tokios komplektacijos, kokia numatyta Užsakyme, įskaitant 2.5. ir 2.6. punktuose minėtais atvejais padarytas Užsakymo korekcijas.
Pristatymo adresas
4.2. Prekių pristatymai Klientui vykdomi Kliento nurodytu adresu, kurį Klientas nurodo prieš sudarant kiekvieną užsakymą.
4.3. Vykdytojas pristato Užsakymą iki Užsakymo adrese nurodyto pastato pagrindinių durų, išskyrus atvejus, jeigu patekti iki durų yra ypač sunku ar pavojinga. Jeigu Užsakymo adresas – butas ar biuras daugiabutyje, Užsakymas pristatomas iki nurodyto buto ar biuro durų su sąlyga, kad Klientas yra pateikęs visą informaciją, būtiną patekti į daugiabutį pastatą.
Pristatymo terminas
4.4. Prieš sudarydamas Užsakymą Klientas nurodo norimą pristatymo datą ir laiko „langą“. Pagal pasirinktus Pristatymo terminus Klientas pasirenka prekes, kurias Sistema nurodo kaip prieinamas nurodytu Pristatymo metu.
4.5. Klientui suteikiama proga užsisakyti individualų prekių pristatymą, kurio Pristatymo terminus yra nustatęs Vykdytojas.
4.6. Vykdytojas pristato Prekes Klientui terminais, kurie nurodyti Užsakyme. Užsakymo įvykdymo terminą Vykdytojas gali pratęsti tiktai gavęs Kliento sutikimą raštu ar telefonu.
4.7. Jeigu Vykdytojas nepristato Užsakymo nurodytu adresu ir laiku dėl priežasčių, kurios nuo jo nepriklauso, Vykdytojas susisiekia su Klientu, kad susitartų dėl naujo pristatymo laiko, už tai gavęs papildomą mokestį arba gražinęs Kliento sumokėtus pinigus, jeigu Klientas atsisako laiku nepristatyto Užsakymo.
Užsakymo Pristatymo patvirtinimas
4.8. Prekės laikomos pristatytos momentu, kai abi šalys (jų įgalioti atstovai) pasirašo Prekių perdavimo-priėmimo aktą (lydraštį).
4.8.1. Užsakymo pristatymą savo parašu turi patvirtinti asmuo, sukakęs 18 metų amžiaus.
Užsakymo pristatymo gavėjo nebuvimas
4.9. Jeigu vykdant pristatymą Užsakyme nurodytu adresu nėra asmenų, kurie pagal šios sutarties 4.8. punktą gali priimti pristatytas Prekes, tai:
4.9.1. vairuotojas telefonu susisiekia su klientų konsultantu, kuris susisiekia su Klientu, kad išsiaiškintų situaciją ir rastų geriausią sprendimą;
4.9.2. jeigu situacija išsprendžiama greitai, tai yra, Klientas nurodo, kad Užsakymą gali priimti asmuo, kuris pristatymo metu yra pristatymo adresu ar yra arti jo, tai vairuotojas Prekes perduoda nurodytam asmeniui, vadovaudamasis Kliento pavedimu;
4.9.3. jeigu situacijos nepavyksta išspręsti greitai, vairuotojas Prekes veža toliau, palikęs pranešimą Klientui, kad Prekė buvo pristatyta, tačiau nebuvo gavėjo. Už pakartotinį pristatymą inkasuojamas papildomas mokestis.
Prekių sąskaitos-faktūros turinys
4.10. Prekių sąskaita-faktūra turi būti užpildyta pagal norminių aktų reikalavimus, be to, joje turi būti nurodyta papildoma informacija:
— Užsakymo numeris;
— Užsakymo suformavimo data;
— Specialios sąlygos/nurodymai dėl transportavimo, jeigu tokie būtini.
4.11. Pristatant turi būti užtikrintas būtent toks Prekių skaičius, koks nurodytas Užsakyme pagal 4.1. punktą. Išimtis taikoma sveriamoms prekėms, kurių pristatytų prekių svoris gali skirtis nuo užsakyto svorio ne daugiau negu 10 proc. (dešimt procentų).
Daliniai Pristatymai
4.12. Vykdytojui su Klientu iš anksto susitarus, Vykdytojas turi teisę atlikti dalinius Pristatymus pagal vieną Užsakymą, kad užtikrintų Kliento bendrą užsakytų Prekių skaičių.
4.13. Pristačius nepakankamą skaičių ar kiekį, Vykdytojas įsipareigoja atlikti visus būtinus koreguojamuosius veiksmus, kad pašalintų pakartotinus ne visos apimties Pristatymus, išskyrus atvejus, kai dėl ne visos apimties Pristatymo Vykdytojas yra iš anksto susitaręs su Klientu.
Prekių pakuotės atitiktis
4.15. Vykdytojas užtikrina Prekių pakuotės atitiktį Latvijos Respublikoje nustatytiems standartams, kad užtikrintų Prekių saugumą, vykdant transportavimą iki jų pristatymo vietos.
5. Kliento teisės ir pareigos
5.1. Klientas priima Prekes pagal Užsakymą ir Prekių sąskaitą-faktūrą, dalyvaujant Vykdytojo įgaliotam atstovui.
Prekių komplektacijos patikra
5.2. Prekių komplektacijos patikrą Klientas privalo atlikti per vieną valandą nuo Pristatymo momento.
Prekių trūkumų, gedimų konstatavimas
5.3. Jeigu, priimant Prekes, nustatomi vizualūs trūkumai, gedimai ar kitokia neatitiktis Sutarties nuostatoms, Klientas telefonu, elektroniniu paštu ar faksu apie tai praneša Vykdytojui per 1 valandą nuo Pristatymo momento. Šalys dėl konstatuotų gedimų sudaro aktą. Tokio tipo aktas sudaromas ir dėl paslėptų trūkumų ar pažeidimų, kurių neįmanoma nustatyti per 1 valandą po Užsakymo pristatymo, bet jie nustatomi Prekės eksploatavimo metu, tačiau ne vėliau kaip per vieną kalendorinę dieną po Prekių pristatymo.
Pranešimas apie prekių trūkumus, gedimus
5.4. Konstatavus kokį nors minėtų trūkumų, per 1 (vieną) darbo dieną nuo atitinkamo akto sudarymo momento Klientas išsiunčia aktą Vykdytojui. Šalys susitaria dėl situacijos sprendimo, tai yra, ar grąžinami pinigai sugadintos Prekės kainos apimtimi, ar Vykdytojas savo lėšomis įsipareigoja Šalių suderintu terminu pristatyti tokias Prekes, kurios atitinka šioje Sutartyje nustatytą specifikaciją.
Autorizuoto Užsakymo atsisakymas
5.5. Autorizuoto Užsakymo atsisakymas neįmanomas.
Kliento atsakomybė už registruojantis nurodytų duomenų patikimumą
5.6. Klientas yra atsakingas už registruojantis nurodytų duomenų patikimumą, taip pat vartotojo registracijos duomenis (el. pašto adresą, vartotojo vardą ir kt.), Vykdytojo tinklalapyje atliktus veiksmus ir pasekmes, susijusias su neteisingos informacijos teikimu, taigi ir, tačiau ne tiktai, neteisingai nurodytu pristatymo adresu.
5.7. Klientas yra atsakingas už visų registruojantis nurodytų duomenų visišką saugumą, o Vykdytojas nėra atsakingas dėl nuostolių, padarytų Klientui, jeigu Klientas aplaidžiai prižiūrėjo registracijos duomenis ir dėl to jie pateko trečiųjų asmenų žinion ir yra naudojami piktais tikslais.
5.8. Kliento pareiga nedelsiant pranešti Vykdytojui apie galimas trečiųjų asmenų manipuliacijas su Kliento registracijos duomenimis, taip pat atvejais, jeigu Klientui kyla įtarimų, kad jo registracijos duomenys pateko trečiųjų asmenų žinion.
5.9. Vykdytojas turi teisę blokuoti Kliento prieigą prie sistemos, jeigu jam atrodo, kad Kliento vardu piktavališkai veikia tretieji asmenys. Apie prieigos blokavimą Vykdytojas nedelsiant praneša Klientui.
6. Vykdytojo teisės ir pareigos
6.1. Vykdytojas įsipareigoja teikti Paslaugą pagal LR norminių teisės aktų reikalavimus, kokybiškai, atsižvelgiant į Paslaugos teikėjo profesijos standartus, kriterijus ir etikos normas.
6.2. Vykdytojas turi teisę Paslaugos teikimui samdyti savo personalą ar naudotis subrangovų paslaugomis.
6.3. Vykdytojas įsipareigoja įvykdyti Sutartį ir pristatyti Prekes Klientui pagal Sutarties nuostatas ir tokios komplektacijos, kokia numatyta Užsakymuose.
6.4. Jeigu gavęs Kliento užsakytas prekes iš gamintojo ar tiekėjo Vykdytojas konstatuoja, kad Prekė neatitinka Vykdytojo specifikacijoje nurodytų reikalavimų, Vykdytojas sutaria su Klientu dėl Prekės pakeitimo terminų ir keičiamos Prekės ar alternatyvios Prekės.
7. Prekių kokybė ir jų grąžinimas Vykdytojui Prekių kokybės neatitikties atveju
Prekių kokybės užtikrinimas
7.1. Prekių perdavimo ir priėmimo metu Prekės privalo atitikti šioje Sutartyje nustatytą specifikaciją ir Prekių kokybė turi atitikti Prekių gamintojo nustatytus standartus ir naudojimo terminus. Vykdytojas užtikrina Prekių kokybės atitiktį ES ir LR galiojantiems kokybės ir (arba) atitikties sertifikatams ir kitiems ES ir LR norminiuose aktuose nustatytiems normatyvams.
Prekių žymėjimas
7.2. Vykdytojas garantuoja, kad pristatytos Prekės yra tinkamos eksploatuoti ir užtikrina Prekės žymėjimą valstybės kalba pagal Latvijos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus.
Prekių grąžinimas kokybės neatitikties atveju
7.3. Jeigu, gavus Prekes, nustatomi regimi trūkumai, gedimai ar kitokia neatitiktis Sutarties nuostatoms, Klientas telefonu, elektroniniu paštu ar faksu apie juos praneša Vykdytojui per 1 (vieną) valandą nuo Pristatymo momento. Šalys dėl nustatytų pažeidimų sudaro aktą. Tokio tipo aktas sudaromas ir dėl paslėptų trūkumų ar gedimų, kurių Prekių priėmimo metu neįmanoma nustatyti, tačiau jie nustatomi Prekes eksploatuojant, bet ne vėliau kaip per vieną kalendorinę dieną po Prekių pristatymo.
7.4. Nustačius kokį nors minėtą trūkumą, per 1 (vieną) darbo dieną nuo atitinkamo akto sudarymo momento Klientas siunčia aktą Vykdytojui. Šalys susitaria dėl situacijos sprendimų, tai yra, ar grąžinami pinigai sugadintos Prekės kainos apimtimi, arba Vykdytojas savo lėšomis įsipareigoja Šalių suderintu terminu pristatyti tokias Prekes, kurios atitinka šioje Sutartyje nustatytą specifikaciją.
7.5. Šalys sutaria, kad akcijos Prekės grąžinamos ir pinigai grąžinami pagal akcijos Prekių kainą – tiek, už kiek buvo pirkta.
7.6. Pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymą ir Ministrų kabineto 2002 m. gegužės 28 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl nuotolinių sutarčių“, Klientas turi teisę vienašališkai ir nepriklausomai nuo prekių atitikties kokybei nutraukti Sutartį per 14 kalendorinių dienų, skaitant nuo dienos, kai vartotojas gavo prekę ar prekes (prekių dalį), išskyrus, jeigu pirktos maisto prekės ar gėrimai, taip pat, jeigu pirkta kosmetikos, buities chemijos priemonė ar higienos prekė buvo atidaryta ir naudota. Jeigu vartotojas pasinaudoja atsisakymo teise teisė, jis per 7 kalendorines dienas nuo raštiško atsisakymo pateikimo momento atiduoda pardavėjui ar paslaugos teikėjui prekę ar daiktą tokios pat kokybės ir originalioje pakuotėje, su kuria gavo, ir toje pačioje vietoje, kur ją gavo, arba kitoje vietoje, dėl kurios Šalys sutaria, ir Vykdytojas grąžina vartotojui visus jo sumokėtus pinigus.
8. Dokumentacija ir konfidencialumas
8.1. Vykdytojas šia Sutartimi patvirtina, kad patentai ir kitos gamintojo nuosavybės teisės į pristatytas Prekes yra užtikrintos tokia apimtimi, kurią yra numatęs Prekių gamintojas.
8.2. Vykdytojas patvirtina, kad yra vienintelis Prekių savininkas ir kad jos yra laisvos nuo bet kokio tipo apsunkinimų.
Konfidencialumas
8.3. Šalys įsipareigoja Sutarties galiojimo metu ir 3 (tris) metus po Sutarties termino pabaigos neatskleisti tretiesiems asmenims jokios informacijos apie tarpusavio sandorius, išskyrus atvejus, kai informacijos atskleidimas pagrįstas teisės norma ar oficialiai įgijo viešumo statusą arba yra viešai prieinama.
Duomenų apsauga
8.4. Vykdytojas užtikrina asmens duomenų apsaugą pagal LR norminius teisės aktus ir pagal Fizinių asmenų duomenų apsaugos įstatymą.
8.5. Klientas pateikia ir leidžia pagal šios sutarties tikslus Vykdytojui apdoroti šiuos asmens duomenis:
8.5.1. asmens informaciją (vardas, pavardės; lytis, pilietybė, asmens kodas, faktinės gyvenamosios vietos adresas, deklaruotosios gyvenamosios vietos adresas);
8.5.2. telefonų numeriai, el. pašto adresas.
8.6. Klientas užtikrina, kad Kliento suteikta informacija yra išsami, aktuali ir tikra.
8.7. Vykdytojas įsipareigoja apdoroti šioje sutartyje minėtus asmens duomenis, saugoti juos tiktai pagal numatytus tikslus ir jiems būtina apimtimi, tarp jų: paslaugos gerinimui, reklaminės medžiagos išsiuntimui.
8.8. Vykdytojas turi teisę perduoti Kliento asmens duomenis bendradarbiavimo partneriams ir duomenų apdorojimo bendrovėms, dirbančioms Vykdytojo naudai. Apibendrinta informacija gali būti naudojama strateginiais ir rinkodaros tikslais.
9. Garantijos ir servisas
9.1. Vykdytojas garantuoja Prekių atitiktį Latvijos Respublikos norminių teisės aktų reikalavimams.
9.2. Vykdytojas užtikrina Prekėms gamintojo nustatytą garantiją nuo Prekių priėmimo momento pagal Sutarties 4.7. punktą. Šioje Sutartyje nustatyti garantiniai įsipareigojimai galioja, jeigu Klientas nepažeidžia Prekių gamintojo nustatytų eksploatacijos instrukcijų sąlygų.
9.3. Vykdytojo tikslas – siūlyti aukštos kokybės paslaugas, tačiau jis negali garantuoti, kad visiškai patenkins Klientą.
9.4. Vykdytojas negali garantuoti, kad Užsakymo pristatymas bus be klaidų.
9.5. Prieiga prie Vykdytojo tinklalapio negali būti užtikrinta visą laiką. Kartais gali būti ryšio trukdžių dėl taisymų, priežiūros darbų ar naujų galimybių diegimo.
9.6. Visus rizikos veiksnius, susijusius su internetu, turi prisiimti pats Klientas. Vykdytojas nėra atsakingas dėl to, kad Kliento kompiuterinė įranga nesuderinama su Vykdytojo sistema, programine įranga ar telekomunikacijos ryšiais, ir dėl techninių problemų Vykdytojo tinklalapyje.
9.7. Jeigu Klientui kyla klausimų ir problemų dėl Užsakymo vykdymo ar kitų veiksmų Vykdytojo tinklalapyje, Klientas turi susisiekti su Klientų konsultantu/klientų servisu.
10. Šalių atsakomybė ir ginčių sprendimo tvarka
10.1. Šalys yra atsakingos už Sutarties įsipareigojimų netinkamą vykdymą ar nevykdymą apskritai pagal Sutartį, Sutarties priedą, Civilinį kodeksą ir kitus Latvijos Respublikoje galiojančius teisės aktus.
Netesybos
10.2. Jeigu Klientas ar jo įgaliotas atstovas nepriima Užsakymo atitinkamu sutartyje nurodytu adresu ir nurodytu laiku arba atsisako Užsakymo po to, kai Užsakymas yra blokuotas, tai Vykdytojas turi teisę atskaičiuoti 100 proc. dydžio Kliento sumokėto avanso Užsakymo sąskaitos apmokėjimui kaip netesybas, kad padengtų nuostolius.
10.3. Jeigu nebuvo tartasi dėl pristatymo termino pratęsimo ir Vykdytojas praleidžia Sutarties 3.3. punkte nurodytą Prekių pristatymo terminą, tai Klientas turi teisę pareikalauti, kad Vykdytojas mokėtų 0,1 proc. delspinigius nuo Užsakymo kainos už kiekvieną praleistą dieną, tačiau ne daugiau kaip 20 proc. (dvidešimt procentų) nuo Užsakymo kainos.
10.4. Šalys atsakingos viena kitai už nuostolius, padarytus kaltinamos veikos metu. Šalys nėra atsakingos dėl negauto tikėtino pelno.
10.5. Vykdytojas nėra atsakingas dėl Kliento tretiesiems asmenims padarytus nuostolius, įskaitant finansinę žalą, tiesiogiai ar netiesiogiai.
10.6. Netesybų sumokėjimas ir nuostolių atlyginimas neatleidžia kaltosios Šalies nuo pareigos įvykdyti Sutartyje nurodytus įsipareigojimus, jeigu Sutartyje nėra nurodyta kitaip.
10.7. Jeigu viena Šalis turi pareigą mokėti netesybas, tai iš sumokėtos sumos pirmiausia padengiamos netesybos ir po to – nesumokėta pagrindinė suma.
10.8. Jeigu Vykdytojas negali įvykdyti kokios nors Sutartyje nurodytos Sutarties įvykdymo sąlygos (terminas, apimtis, kokybė ir kt.), tai jis raštiškai laiku pranešu Klientui, nurodydamas priežastis ir pasiūlydamas padaryti Sutarties sąlygų pakeitimus. Klientas gali pritarti Vykdytojo pasiūlymams ir sąlygas pakeisti, jeigu jis laiko tas priežastis pagrįstomis. Jeigu Klientas atmeta Vykdytojo pasiūlymą, tai nedelsdamas turi pranešti Vykdytojui.
Nuosavybės teisių į prekes perėjimas
10.9. Nuosavybės teisės į Prekes pereina Klientui kartu su Prekių priėmimu pagal Sutarties 4.8. punktą.
10.10. Pristatomų Prekių netyčinio praradimo ar sugadinimo rizika ir susijusios išlaidos tampa Vykdytojo pareiga iki Prekių priėmimo momento pagal Sutarties 4.8. punktą.
Nesutarimų ir ginčų sprendimo tvarka
10.11. Visus nesutarimus ir ginčus, kurių galėtų kilti tarp Šalių Sutarties vykdymo metu, Šalys įsipareigoja spręsti tarpusavio derybų būdu. Jeigu per vieną mėnesį Šalys nepasiekia susitarimo derybose, ginčai nagrinėjami Latvijos Respublikos teismuose.
11. Sutarties galiojimo sąlygos
11.1. Ši Sutartis įsigalioja užsakymo autorizacijos metu.
11.2. Sutartis galioja iki avanso termino pabaigos ir automatiškai pratęsiama gavus kitus mokėjimus už paslaugas.
11.3. Šalys turi teisę nutraukti Sutartį, tarpusavyje raštiškai susitarusios ir sutvarkiusios dvišalius mokėjimus ir pristatymo įsipareigojimus.
11.4. Kiekviena Šalių turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai raštiškai pranešusi kitai Šaliai bent prieš 3 (tris) darbo dienas, jeigu:
11.4.1. antroji šalis teismo sprendimu pripažįstama nemokia arba yra įsigalioja jos faktinis nemokumas, dėl kurios šalis negali vykdyti Sutarties įsipareigojimų;
11.4.2. įsigalioja nenugalimosios jėgos aplinkybės, darančios Sutarties įsipareigojimų vykdymą neįmanomą ilgiau negu 3 (tris) mėnesius.
11.5. Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tai nedelsiant informavęs Vykdytoją, jeigu Vykdytojas naudojosi netiesėtomis priemonėmis, kad gautų teisę vykdyti paslaugą pagal šią Sutartį.
12. Nenugalimoji jėga
12.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės dėl visiško ar dalinio Sutarties įsipareigojimų nevykdymo, jeigu ir kai toks nevykdymas nutinka dėl nenugalimosios jėgos (Force Majeure) aplinkybių po Sutarties pasirašymo dienos kaip bėda ar nelaimė, kurios Šalys negalėjo ne numatyti, sudarydamos šią Sutartį, nei išvengti ar pašalinti jos rezultatus protingomis priemonėmis. Tokios nenugalimosios jėgos (Force Majeure) aplinkybės apima aplinkybes, susijusias su įvykiais, nepriklausančiais nuo Šalių kontrolės ir atsakomybės (gamtos katastrofos, potvyniai, gaisrai, žemės drebėjimas ir kitos stichinės nelaimės, taip pat karas ir karo veiksmai, streikai, nauji valstybės ir savivaldybių nutarimai ar kiti norminiai teisės aktai ir kitos aplinkybės, kurių Šalys negalėjo numatyti ar protingai pašalinti).
12.2. Šalis, kurią veikia nenugalimosios jėgos aplinkybė, nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip praėjus 5 (penkioms) darbo dienoms po nenugalimosios jėgos aplinkybės įsigaliojimo, turi informuoti apie tai raštiškai antrąją Šalį. Prie pranešimo pridedama pažyma, išduota kompetentingos įstaigos. Pažymoje turi būti nurodytas minėtų aplinkybių patvirtinimas ir apibūdinimas. Rašytiniu susitarimu Šalys patvirtins, ar tokios nenugalimosios jėgos aplinkybės trukdo ar padaro Sutarties įsipareigojimų vykdymą neįmanomą, taip pat nutars tęsti sutarties įsipareigojimų vykdymą ar ją nutraukti, ir pridės prie šios Sutarties. Nusprendus tęsti Sutarties įsipareigojimų vykdymą, Šalys įsipareigoja sutarties įsipareigojimų terminą pratęsti proporcingai tam laikotarpiui, kuris sutaps su minėtų aplinkybių sukeltu delsimu. Šalis, nesilaikanti šios nuostatos, netenka teisės pagrįsti nenugalimosios jėgos aplinkybėmis Sutarties įsipareigojimų neįvykdymo ar netinkamo vykdymo.
12.3. Jeigu dėl minėtų aplinkybių Sutartis neveikia ilgiau negu 3 (tris) kalendorinius mėnesius, tai kiekviena Šalis turi teisę atsisakyti toliau vykdyti Sutarties įsipareigojimus. Šiuo atveju nė viena Šalis negali reikalauti atlyginti nuostolius, susidariusius dėl Sutarties nutraukimo.
13. Baigiamosios nuostatos
13.1. Šalys garantuoja, kad jos turi atitinkamus įgaliojimus sudaryti šią Sutartį ir prisiimti joje numatytus įsipareigojimus ir prievoles.
13.2. Visi Sutarties priedai, taip pat visi pagal šią Sutartį raštiškai įforminti ir Šalių pasirašyti pakeitimai, papildymai, sutarties sudarytojų susitarimai, aktai ir kiti dokumentai, tiesiogiai susiję su šia Sutartimi, pridedami prie Sutarties ir tampa jos neatskiriama sudedamąja dalimi. Jokie žodiniai papildymai nelaikomi šios Sutarties sąlygomis.
13.3. Kliento pareiga tinkamai susipažinti su šios Sutarties sąlygomis ir neaiškumų bei klausimų atveju kreiptis į Vykdytojo Klientų konsultantus. Vykdytojas neatsakingas už pasekmes atvejais, kai Klientas yra netinkamai supratęs ar neatsakingai susipažinęs su šios Sutarties sąlygomis.
Sutarties pakeitimai ir papildymai
13.4. Vykdytojas gali keisti arba papildyti sutartį, apie tai pranešęs Klientui – atitinkamą pranešimą paskelbęs tinklalapyje. Prieš vykdant Užsakymą, Klientas turi duoti sutikimą dėl naujų nuostatų.
13.4.1. Jeigu Klientas nepritaria pakeitimams ar papildymams, Klientas susisiekia su Klientų konsultantu ir išsiaiškina klausimus arba nebesinaudoja šiuo Vykdytojo tinklalapiu vykdydamas Užsakymus.
13.4.2. Jeigu Klientas, gavęs pranešimą naudojosi Vykdytojo tinklalapiu, kad atliktų Užsakymą, teigiama, kad Klientas pakeitimus priėmė ir bendradarbiavimas tęsiamas.
13.5. Jeigu viena ar kelios Sutarties nuostatos kokiu nors būdu tampa negaliojančiomis, neteisėtomis ar neįvykdomomis, tai jokiu būdu jos neturi įtakos ir neriboja kitų Sutarties nuostatų galiojimo, teisėtumo ar įvykdymo. Šiuo atveju Sutarties šalys įsipareigoja stengtis pakeisti galios netekusias nuostatas naujomis juridiškai galiojančiomis, geriausiai atitinkančias Sutarties šalių pradinį norą.
13.6. Dėl visų kitų Sutartyje neaptartų nuostatų – Šalys vadovaujasi LR norminiais teisės aktais.
13.7. Jeigu kuri nors Šalių iš esmės pakeičia savo juridinį statusą, buvimo vietą, bankų rekvizitus, tai ji per 3 (tris) darbo dienas raštiškai praneša antrajai šaliai, priešingu atveju kaltoji Šalis turi atlyginti tokiu būdu padarytus nuostolius.
13.8. Šalių reorganizacija ar jų vadovybės pasikeitimas negali būti pagrindu vienašališkai nutraukti Sutartį. Jeigu kuri nors Šalis reorganizuojama, tai Sutartis lieka galioti, o jos nuostatos yra privalomos sutarties Šalies teisių perėmėjams. Įsipareigojimai susiję su Sutartimi ir ginčo atveju sprendžiami pagal šią Sutartį ir teisių aktus.
13.9. Šalys neturi teisės visiškai ar iš dalies perleisti šioje Sutartyje nustatytas teises, pareigas ir įsipareigojimus tretiesiems asmenims be antrosios Šalies rašytinio sutikimo.
13.10.Sutartis sudaryta latvių kalba, pasirašyti 2 (du) jos egzemplioriai, kurie pateikti po vieną abiem Šalims. Abu Sutarties egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.